Přijímací řízení

Podmínky

Organizace zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021-2022 bude přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých. Žádosti lze podávat od 7.5. do 14.5. 2021.

Pro splnění podmínek zápisu do mateřské školy je nutné:

  1. a) vyplnit Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy s potvrzením pediatra, že je dítě řádně očkováno

( § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ) nebo , že je dítě proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

  1. b) prostou kopii rodného listu dítěte

Dle aktuálních podmínek lze v měsíci červnu sjednat individuální schůzku rodičů a zástupce školy.

Kritérium pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 rozhoduje věk dítěte. Pořadí přijetí žádostí nemá vliv na jejich posouzení. Po ukončení zápisu jsou žádosti bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole. Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí.

V případě nepřijetí dítěte do mateřské školy dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č.500/2004 Sb., správní řád, jsou k nahlédnutí).

Přílohy ke stažení

Co by mělo díte zvládat před nástupem do MŠ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žádost o přijetí do MŠ

Konkretizovaná kritéria přijímacího řízení

Výsledky přijímacích řízení

Na co se děti mohou těšit?