Školní řád

Školní řád Mateřské školky Cerekvice nad Loučnou

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí
v Cerekvici nad Loučnou a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Školní řád: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou     

Tímto dokumentem se mění školní řád ze dne 29.8.2022 č.j.: 20/22

Čj.: 48/23                                                                 Platnost od: 21.08.2023 

Spisový a skartační znak:  A/5                         Účinnost od: 01.09.2023 

Školní řád byl projednán na provozní a pedagogické poradě dne 28.8.2023  

Změny:  

Ředitelka Mateřské školy v Cerekvici nad Loučnou s §30 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. Práva a povinnosti všech zúčastněných (dětí, zákonných zástupců a pedagogů) vychází z

 • Listiny základních práv a svobod  
 • Úmluvy o právech dítěte č. 104/1991 Sb.  
 • Zákona 561/2004 Sb.  
 • Vyhlášky č.14/2005 Sb. předškolním vzdělávání  
 • Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících  
 • Zákoníku práce  
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – rodinné právo §775-975 v platném znění výše uvedených dokumentů. 

Obsah

1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

   1.1 Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání 

   1.2 Práva dětí 

   1.3 Práva zákonných zástupců

   1.4 Povinnosti zákonných zástupců 

   1.5 Práva a povinnosti pedagogů .. 

   1.6 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

2. Provoz školy 

3. Přijímací řízení 

4. Podmínky pro omlouvání dětí jejich zákonnými zástupci (v povinném předškolním vzdělávání) 

5. Jiný způsob plnění povinného předškolního vzděláván 

     5.1 Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona) 

     5.2 Vzdělávání v přípravné třídě základní školy 6

     5.3 Vzdělávání v zahraniční škole

     5.4 Distanční vzdělávání

6. Platby v mateřské škole

    6.1 Školné 

    6.2 Stravné

7. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

8. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí

   8.1 Vyzvedávání dítěte z mateřské školy 

   8.2 Podávání léků v mateřské škole. 

   8.3 Bezpečnost dětí

9. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

10. Zacházení s majetkem školy

   10.1 Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání

   10.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

11. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

12. Závěrečná ustanovení

   12.1 Další informace 

   12.2 Účinnost a platnost Školního řádu 

   12.3 Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem  

   12.4 Změna

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání  

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání 

 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání) 

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte  
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji  
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte 
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání  
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základní školy  
 • spolupracuje s dalšími institucemi ohledně podpůrné péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí   

1.2 Práva dětí 

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.  

Každé dítě přijaté do mateřské školy má právo na: 

 • kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu směřující k celkovému rozvoji jeho osobnosti s maximálním respektem jeho individuality  
 • zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně  
 • fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole  
 • právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu  
 • právo, aby mu společností byla poskytována ochrana ve smyslu zajištění základních lidských potřeb včetně lékařské péče   

1.3 Práva zákonných zástupců 

Zákonní zástupci mají právo:  

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního života  
 • po dohodě s učitelkou a dle momentálních podmínek ve třídě být přítomni vzdělávací činnosti  
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí  
 • kdykoliv požádat o konzultaci s učitelkou či ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu)  
 • průběžně získávat informace o výsledcích vzdělávání dítěte  
 • projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce či řediteli  
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu školy   

1.4 Povinnosti zákonných zástupců  

Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Rodiče mají být všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině. Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte. 

Zákon v § 22 školského zákona stanoví povinnosti zákonných zástupců 

 Zákonní zástupci jsou povinni:  

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy a bylo při příchodu vhodně a čistě upraveno  
 • zúčastnit se osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, jsou-li k tomu vyzváni ředitelem mateřské školy  
 • informovat učitelku či ředitele školy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte  
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem  
 • oznámit škole údaje podle §28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích vše pro potřeby školní matriky, která je vedena v listinné podobě  
 • oznámit neprodleně jakoukoliv změnu v uvedených údajích  
 • uvést mobilní telefon, který je kdykoliv dostupný pro potřeby náhlého onemocnění dítěte  
 • ve stanoveném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné  
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim, respektovat stanovenou denní délku provozu mateřské školy  
 • řídit se školním řádem  
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti  
 • vzhledem k zajištění maximální bezpečnosti jsou zákonní zástupci povinni předat dítě přímo učitelce, dítě nesmí být v žádných prostorách školy, ani na zahradě školy ponecháno samotné bez dozoru  
 • po převzetí dítěte je zákonný zástupce neprodleně povinen opustit areál mateřské školy, pokud tak neučiní, škola se zříká odpovědnosti v případě jakéhokoliv úrazu v prostorách školy či na zahradě 
 • zákonní zástupci předávají učitelce dítě vždy zdravé, vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Podají zprávu i v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (např. žloutenka, mononukleóza, salmonelóza apod.), ale i při výskytu vší  
 • v případě jakékoliv předchozí nevolnosti dítěte je zákonný zástupce povinen při předání dítěte o této skutečnosti informovat učitelku  
 • zákonní zástupci jsou povinni označit věci dětí, u kterých by mohlo dojít k záměně, děti vybavit pro pobyt v mateřské škole takovou obuví, která je pro ně při pohybu bezpečná (pantofle jakéhokoliv druhu jsou nepřijatelné)  
 • v případě uskutečnění výletu je povinen zákonný zástupce stvrdit svým podpisem souhlas s výjezdem, pokud tak neučiní, dítě se výletu nebude účastnit 
 • v případě potřeby podání léku na nevolnost (při cestě dopravním prostředkem) je povinen zákonný zástupce písemně požádat o podání léku s uvedením jeho názvu a množství a zároveň osobně předá lék odpovědné učitelce 
 • zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za obsah věcí uložených v sáčcích v šatnách dětí a na jejich poličkách  
 • zákonný zástupce zajistí, aby obsahem výše uvedených sáčků a poliček byl pouze náhradní oděv pro dítě v případě nečekané příhody  
 • v případě společných aktivit pořádaných školou je zákonný zástupce povinen zajistit takový dohled nad dítětem, aby byl garantem jeho bezpečnosti 
 • aktivity pořádané školou jsou určeny pro děti přijaté k předškolnímu vzdělávání a jejich zákonné zástupce 
 • pokud zákonný zástupce se účastní aktivity i s mladším sourozencem, který není přijat k předškolnímu vzdělávání, projedná tuto záležitost s učitelkou, zda je vhodné a možné tuto aktivitu s mladším či starším sourozencem absolvovat a pokud dojde ke vzájemné dohodě, je zákonný zástupce povinen zabezpečit péči o toto dítě tak, aby nebyla narušena daná činnost a byla zajištěna bezpečnost tohoto dítěte.  
 • zákonný zástupce (matka), která sama pečuje o dítě je povinna uvést do evidenčního listu otce dítěte, pokud je otec uveden v rodném listu dítěte  
 • zákonný zástupce, který má svěřeno dítě do své péče, doloží ředitelství školy, jakým způsobem je upraven styk dítěte s druhým zákonným zástupcem dítěte 
 • zákonný zástupce je povinen účastnit se zahajovacích schůzek před každým začátkem školního roku  
 • všechna přijatá rozhodnutí na společných zahajovacích schůzkách jsou i pro nepřítomné rodiče závazná a Ti jsou povinni se informovat o výsledcích jednání u jednotlivých pedagogů či ředitelství školy  
 • zákonný zástupce vždy předá dítě učitelce osobně s verbálním oznámením o předání 
 • zákonný zástupce nese plnou odpovědnost za vhodnost obuvi a oděvu při plánovaných výletech a je povinen dbát pokynů učitelek, co je nutné dítěti zajistit pro účast na této aktivitě. Pokud učitelka vyhodnotí, že by mohlo dojít k ohrožení zdraví dítěte z důvodu nedodržení výše uvedených požadavků, nebude se dítě výletu účastnit.  
 • zákonný zástupce je povinen informovat školu o docházce dítěte o všech vedlejších prázdninách, nejdéle týden před jejich konáním, informaci o docházce dítěte o vánočních prázdninách nejdéle 14 dní před jejich konáním 
 • zákonný zástupce je povinen před zahájením nového školního roku požádat učitelku o aktualizaci dokumentu o pověření vyzvedávání dítěte z mateřské školy a svým podpisem s datem aktualizace stvrdit správnost uvedených údajů  
 • pokud zákonný zástupce pořizuje audio, videozáznam při aktivitách školy, pořizuje ho pouze pro vlastní účel a nesmí ho šířit dál vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů  
 • zákonní zástupci jsou povinni respektovat všechna hygienická opatření nařízená ředitelstvím školy související s ochranou zdraví všech. 
 • zákonní zástupci jsou povinni pečlivě vyhodnotit zdravotní stav dítěte před příchodem do MŠ a v případě podezření na nákazu kontaktovat lékaře dítěte
 • zákonní zástupci jsou povinni v případě náhlého onemocnění dítěte v mateřské škole okamžitě dítě vyzvednout a kontaktovat lékaře  
 • zákonní zástupci jsou povinni omezit pohyb v prostorách školy na nezbytně nutnou dobu    Do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy. V celém areálu je zákaz přístupu psů, zákaz kouření a používání elektronických cigaret.  Záležitosti související s akcemi pořádanými školou  
 • Zákonný zástupce je informován o aktivitách školy prostřednictvím informačních nástěnek, webových stránek školy, informačního systému školy. 
 • Zákonný zástupce je povinen písemně stvrdit souhlas s účastí dítěte v aktivitách, kdy je potřeba použít dopravní prostředek a aktivitách, kde jsou stanovena bezpečnostní opatření. 

 1.5 Práva a povinnosti pedagogů  

Práva pedagogů 

 • Jsou dána především Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy upravující ochranu zaměstnance, pedagoga a občana České republiky.  

Povinnosti pedagogů  

 • Jsou vymezena pracovní náplní a výkonem pedagogické profese, se kterou souvisí řada právních předpisů klasifikujících povinnosti pedagoga. • Pedagogové jsou povinni dodržovat společně nastavená pravidla, která jsou dána etickým kodexem školy. • Pedagogové jsou povinni plně respektovat a naplňovat práva zákonných zástupců a dětí.   

1.6 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

Vzájemné vztahy všech zúčastněných musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Všichni dbají dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.  Zaměstnanci školy usilují o vytvoření dobrých, partnerských vztahů směrem k rodičovské veřejnosti.  Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  Pedagogičtí pracovníci školy vydávají zákonným zástupcům pouze takové pokyny či informace, které je k tomu opravňují právními předpisy související s výkonem jejich profese.  

Úřední hodiny pro rodiče jsou vyvěšeny na informační tabuli ve vestibulu školy a webových stránkách školy. 

Pokud z jakýchkoliv důvodů není ředitel přítomen ve své kanceláři, využijte telefonní nebo e-mailový kontakt, ohledně další domluvy. Pokud není přítomna ve své kanceláři vedoucí školní jídelny, využijte telefonní nebo e-mailový kontakt, ohledně další domluvy.  Konzultační schůzky v jednotlivých třídách jsou v odlišných termínech a po individuální domluvě, proto je nutné sledovat informační nástěnky v šatnách jednotlivých tříd a informační systém školy.                    

2 Provoz školy 

Zřizovatelem školy je Obec Cerekvice nad Loučnou, které zřizuje mateřskou školu jako příspěvkovou organizaci s celodenním provozem. Součástí školy je školní jídelna.   Provoz mateřské školy je pondělí až pátek od 6:15 do 16:15. Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci nebo v srpnu, zpravidla na pět týdnů. K přerušení provozu školy dochází zpravidla i o vánočních prázdninách. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy o letních prázdninách oznámí ředitel školy zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Provoz školy po projednání se zřizovatelem může být taktéž přerušen ze závažných důvodů i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.  Třídy jsou spojovány dle potřeb provozu a z toho vyplývající pracovní doby učitelek, přičemž  jsou respektovány hygienické a bezpečnostní požadavky, a především potřeby dětí.  Při rozdělování dětí do tříd vychází ředitel z možností provozu, věku dětí se snahou respektovat jejich individualitu, potřeby a schopnosti dobré adaptability v té určité třídě.  Rozdělování dětí do tříd je tedy v plné kompetenci ředitele za podpory pedagogických pracovníků.  Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy dle potřeby rodin, nesmí to však omezovat a narušovat vlastní vzdělávací proces.  Za závažný důvod pro omezení provozu mateřské školy je považován taktéž nízký počet přihlášených dětí na určité období zpravidla to bývají vánoční prázdniny.  Ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem vyhodnotí z hlediska počtu přihlášených dětí a efektivity ekonomiky provozu školy za jakých podmínek bude provoz školy omezen a neprodleně s tím seznámí zákonné zástupce.  Škola si vyhrazuje právo na změnu organizace během školního roku v době hlavních a všech vedlejších prázdnin, nebo v době nemocnosti či nepřítomnosti pedagogů.   

Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy  

 • v prostorách školy se mohou pohybovat osoby, které jakýmkoliv způsobem pečují o děti zapsané v mateřské škole, nebo jsou k této péči pověřeni zákonnými zástupci  
 • zákonní zástupci pro vstup do MŠ mají povinnost používat video zvonek a nahlásit se svým jménem a příjmením. 
 • zákonní zástupci nesmí umožnit vstup do budovy cizí osobě bez vědomí ředitelství školy   

Provozní řád upravuje dodržování intervalů mezi jednotlivými jídly a vnitřní denní režim a další specifika.                               

3 Přijímací řízení   

Ředitel mateřské školy vyhlásí konkrétní termín zápisu do mateřské školy, a to v období od 2. do 16. května. Termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým, např. na webu, vývěsce školy, prostřednictvím místního tisku, místního rozhlasu apod. Zápis se většinou koná v období jednoho až několika dní.  Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.  

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy po ukončení přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií stanovených ředitelem školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ. Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potvrzení zákonného zástupce o pravidelném očkování dítěte, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto potvrzení je součástí žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  

Zákonný zástupce dítěte poskytuje mateřské škole nezbytné údaje pro zápis dítěte dle § 37 odst. 2 správního řádu, které jsou určující pro rozsah náležitostí, a to:   

 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (k rukám ředitele školy);   
 • jméno (případně jména) a příjmení žadatele (dítěte);   
 • datum narození;  
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu);
 • údaj, zda dítě má speciální vzdělávací potřeby, příp. jaké. 

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.  

Dále má mateřská škola právo být zákonnými zástupci informována o:   

 • údaji o předchozím vzdělávání;   
 • státním občanství;   
 • údaji o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;  
 • jménu a příjmení zákonného zástupce, místě trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu;   
 • adrese pro doručování písemností, telefonickém spojení.   

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu. O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na dostupném místě ve škole – informační tabule u vchodu a prostřednictvím webových stránek.
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a vyjádření školského poradenského zařízení.  Do třídy mateřské školy se přijímají děti dle Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Organizace vzdělávání se řídí Vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění. Ředitel školy může přijmout dítě na zkušební dobu, výjimkou jsou děti s povinností předškolního vzdělávání. Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktů. Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na základě podmínek a především potřeb dítěte. 

Časový harmonogram pro zápis do mš

Termín : 

Činnost :Způsob realizace:
březen – dubenzveřejnění vyhlášení zápisu, stanovení kritérií, počtu přijímaných dětív místě obvyklým způsobem
2. – 16. květenzápis do mateřské školy k začátku následujícího školního rokupodání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonným zástupcem
bezodkladně, resp. do 30 nebo do 60 dnů od zápisuzveřejnění seznamu přijatých dětí pod přiděleným reg. číslem s výsledkem  řízení u každého uchazečezveřejnění seznamu na veřejně přístupném místě ve škole na dobu alespoň 15 dnů
bezodkladně, resp. do 30 nebo do 60 dnů od zápisuvydání rozhodnutí o nepřijetíosobní převzetí, odeslání doporučeným dopisem nebo datovou schránkou
do 15 dnů od osobního převzetíodvolání proti rozhodnutí o nepřijetízákonný zástupce k rukám ředitele
do 30 dnů po přijetí odvoláníbuď vyhovět odvolání změnou výroku rozhodnutí o nepřijetíautoremedura ředitelem školy- přijetí dítěte
do 30 dnů po přijetí odvolánínebo předání celého spisu odvolacímu orgánu odvolaného uchazeče se stanoviskem ředitelezaslání na místně příslušný krajský úřad, který je odvolacím orgánem

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.  Plnit povinnost předškolního vzdělávání je však povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku.  

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:   

 • 4 souvislé hodiny denně   
 • začátek povinné doby předškolního vzdělávání začíná v 8.00 hodin   

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.                      

4 Podmínky pro omlouvání dětí jejich zákonnými zástupci (v povinném předškolním vzdělávání)  Úprava omlouvání  nepřítomnosti dítěte spojené s onemocněním  

 • zákonný zástupce bezodkladně informuje školu obvyklým způsobem – telefonicky (kontakt na jednotlivé třídy), 

       e-mailem: skolka.cerekvice@seznam.cz – ředitelka školy

       tel. : 737182130

Telefonní kontakt na jednotlivé třídy:

 605596027 – Knoflíčci 

 733389546 – Smíšci  

 • zákonný zástupce bezprostředně po nepřítomnosti dítěte prokáže tuto absenci písemně záznamem do omluvného listu dítěte a předloží učitelce příslušné třídy 
 • tato ustanovení se vztahují v případě nemoci dítěte  

Úprava omlouvání  nepřítomnosti spojené s rodinnými důvody  

 • krátkodobá nepřítomnost (1-2 dny) – zákonný zástupce písemně požádá o uvolnění dítěte učitelku příslušné třídy a po souhlasu zapíše odůvodnění a nepřítomnost dítěte do omluvného listu  
 • nepřítomnost delší než 2 dny – zákonný zástupce s dostatečným předstihem požádá ředitelství školy písemně s odůvodněním nepřítomnosti   
 • nepřítomnost nesmí v souhrnu za školní rok překročit 3 týdny    

5 Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání  

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem:   

 • individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole;   
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky;   • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.   

5.1 Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.  

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat 

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte;  
 • uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno; 
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte;  

Povinnosti mateřské školy v případě realizace individuálního vzdělávání dítěte   

Ředitel mateřské školy, který dítě přijal do mateřské školy, doporučí dle § 34b odst. 3  školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV, dále bude doporučen ŠVP MŠ Cerekvice nad Loučnou, Konkretizované očekávané výstupy RVP PV, Desatero pro rodiče a další podpůrné a metodické materiály.   

Termín pro ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech je stanoven takto:   

Místo konání: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou 

Řádný termín: prosinec daného školního roku – první týden – čtvrtek v čase 9.00 – 16.00 hod. Náhradní termín: prosinec daného školního roku – druhý týden – čtvrtek v čase 9.00 – 16.00 hod. Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti.   

Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).   

Následně již není možné dle § 34b odst. 6 školského zákona dítě opětovně individuálně vzdělávat.   

V § 34b odst. 7 školského zákona je stanoveno, že výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.   Individuálně vzdělávané dítě se nezapočítává do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.   

V případě ukončení individuálního vzdělávání dítěte (ze strany školy nebo zákonného zástupce) musí dítě bezodkladně zahájit docházku do mateřské školy.   

5.2 Vzdělávání v přípravné třídě základní školy   

Přípravné třídy zřizované v základních školách přijímají děti na základě podání žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy. Podmínkou přijetí je předpoklad, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj a zároveň se jedná o děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Do přípravné třídy je v souladu § 47 odst. 1 školského zákona od 1. září 2017 možno přijmout pouze dítě s uděleným odkladem povinné školní docházky.  

5.3 Vzdělávání v zahraniční škole 

Další možností je zařazení do zahraniční školy, která působí na území České republiky a vzdělává podle vzdělávacího programu státu, který školu zřizuje. Podmínkou je, že tato škola musí mít v § 34a odst. 5 písm. c) školského zákona pro vzdělávání povolení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz  

5.4 Distanční vzdělávání 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro děti v povinném předškolním vzdělávání, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Pro ostatní děti bude ve výše uvedených situacích poskytováno vzdělávání na bázi dobrovolného zapojení dětí a jejich zákonných zástupců. Vzdělávací obsah distančního vzdělávání předškolních dětí bude standardně probíhat dle ŠVP PV a TVP jednotlivých tříd mateřské školy pro dané období.   Ověřování výsledků vzdělávání bude realizováno pouze u dětí v povinném předškolním vzdělávání a zároveň bude standardně probíhat individualizovaný přístup dle vzdělávacích pokroků u dětí, řešena budou případná doporučení.  

5.4.1 Způsob, formy distančního vzdělávání pro děti v povinném předškolním vzdělávání a  komunikace se zákonnými zástupci Informace a podklady pro domácí vzdělávání budou rodiče dostávat elektronicky, vyvěšené na webových stránkách školy, dále v tištěné podobě – obálka na kontaktním označeném místě při vstupu so školy, případně po individuální domluvě s rodičem, osobní doručení pedagogem na adresu bydliště rodiče.  Součástí distančního vzdělávání dětí v povinném předškolním vzdělávání bude vyžadována zpětná vazba splněných činností a úkolů od rodičů následujícím způsobem: elektronicky na určený email školy, odevzdáním do schránky při vstupu do MŠ do uvedeného termínu po individuální domluvě s rodiči. 

Individuální zpětná vazba, či doporučení směrem k rodičům bude probíhat dle potřeb a možností:  

 • telefonicky   
 • elektronicky  

Komunikace s rodiči po celou dobu distančního vzdělávání bude probíhat: 

 • telefonicky 
 • písemnou formou  
 • elektronicky na uvedené emailové adrese  

5.4.2 Způsob, formy distančního vzdělávání pro ostatní děti a komunikace se zákonnými zástupce Informace a podklady pro domácí vzdělávání budou rodiče dostávat elektronicky, vyvěšené na webových stránkách školy, dále v tištěné podobě – obálka na kontaktním označeném místě při vstupu so školy, případně po individuální domluvě s rodičem, osobní doručení pedagogem na adresu bydliště rodiče.  

O průběhu pravidelného vzdělávání v daném týdnu budou rodiče třídními pedagogy pravidelně 1x týdně (pátek) informováni na webových stránkách, prostřednictvím informačního systému Naše MŠ. (shrnutí činností, aktivit, úkolů za daný týden: pondělí – pátek).  

Komunikace s rodiči ostatních dětí po celou dobu distančního vzdělávání bude taktéž probíhat:  

 • telefonicky  
 • písemnou formou 
 • elektronicky na uvedené emailové adrese       

6 Platby v mateřské škole  

6.1 Školné 

Školné Podle zákona č.561/2004 Sb.,(školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění je stanoveno: Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole  zřizované  státem,  krajem,  obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti  bezúplatně.       

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena vždy pro následující školní rok oznámením ředitele školy do 30.6., její výše vychází z neinvestičních nákladů předchozího období mateřské školy. Ostatní práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte týkajících se úplaty za školní vzdělávání jsou stanovena v dokumentu „Úplata za vzdělávání v mateřské škole“. Školné je povinen uhradit zákonný zástupce vždy k 1.- 15. dni daného měsíce, pokud si nedohodne s ředitelstvím školy jiný termín.   

Měsíční školné: 200,-Kč.  

Děti, které dovrší v daném školním roce šesti let nebo mají odklad školní docházky,  jsou od úplaty školného osvobozeny. viz § 123, odst. 2) Školského zákona č. 561/2004 Sb.  ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitel školy. Písemná žádost se podává řediteli školy předem a musí obsahovat: 

 • komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození nebo snížení); 
 • jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte; 
 • doložení odůvodnění (např. potvrzení odboru státní sociální podpory); 
 • jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele; 
 • osvobozen od úplaty bude rodič, který pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli školy. Žádost si rodiče mohou vyzvednout v mš. Osvobozené školné je možné plnit od následujícího měsíce.

6.2 Stravné 

Podmínky školního stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a finanční normou o stravném v MŠ. Rozsah stravování je stanoven tak, že pokud je dítě přítomno v době podávání jídla stravuje se vždy. Zákonní zástupci dítěte vyplní před nástupem dítěte do mateřské školy přihlášku ke stravování a společně s vedoucí školní jídelny dohodnou způsob úhrady stravného. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších novel považuje za pobyt ve škole. První den neplánované nepřítomnosti dítěte vydáváme oběd v době od 11.00 – do 11.15 hod. Následující den je povinností zákonného zástupce dítě odhlásit.  

Uhradit úplatu za stravné je povinen zákonný zástupce vždy k 15. dni daného měsíce, pokud si nedohodne s ředitelstvím školy jiný termín.  

Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně.  

Odhlašování je nutné provést nejpozději ráno do 6.15 hodin, celodenní. Informaci o odhlášce dítěte vždy předejte telefonicky pouze na tomto telefonním čísle:

Vanda Olivová tel.:  737182130 

Stravu je možno odhlásit nebo přihlásit jen telefonicky. 

Pevná linka: 461633144 

Při výjimečném odchodu dítěte z MŠ po obědě je plánovaná svačina na daný den k dispozici v 12.15. Stravné je možno platit bezhotovostně z jakéhokoliv peněžního ústavu, nebo hotově u vedoucí školní jídelny. (preferujeme bezhotovostní platby) 

Při bezhotovostní platbě: všechny bankovní ústavy – proveďte povolení k inkasu ve prospěch účtu školy: 115-2924580227/0100 (platba stravného)  

Finanční norma stravného platná od 1. 9. 2022

(na základě Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

Děti od 3 do 6 let věku

ranní svačinka 9,- Kč

oběd 23,- Kč , 

odpolední svačina 9,- Kč 

celkem celodenní stravné 41,- Kč  

Děti, které v daném školním roce dovrší 7 let 

ranní svačina 10,-Kč

oběd 25,- Kč 

odpolední svačina 9,- Kč 

Celkem celodenní stravné 44,- Kč  

Po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole je zajištěn pitný režim. Dětem je denně k dispozici voda a čaj. Zákonní zástupci jsou povinni vyčkat na chodbě u jídelny a nevstupovat do prostor jídelny po dobu stravování dětí z hygienických, bezpečnostních a společenských důvodů.  

Alergeny ve školním stravování. Dle nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům uvádíme seznam alergenů na vyžádání u vedoucí školní jídelny. Bližší informace možno získat v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Mateřská škola může v případě požadavků ze strany rodičovské veřejnosti rozhodnout, zda bude na základě posouzení svých personálních a materiálních podmínek připravovat dietní stravu pro své strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení lékaře vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu v souladu s Vyhláškou č.107/2005 v novelizovaném znění.  

Pokud je nutné, aby dítě mělo vyřazeno z jídelníčku potravinu a nejedná se o dietní stravování v souladu s výše uvedenou vyhláškou, projedná zákonný zástupce s ředitelstvím školy tuto skutečnost a budou provedeny následující kroky. Ředitelství školy sepíše se zákonným zástupcem dohodu o plné odpovědnosti za donesené potraviny z domova. Zákonný zástupce odpovídá za donášku nahrazených potravin a osobně předá kuchařce v kuchyni k řádnému uložení před podáním dítěti. Zákonný zástupce je povinen každý den při předání dítěte učitele upozornit na případnou změnu jídelníčku dítěte na daný den. Jídlonosiče, ve kterých je strava z domova přinesena, jsou podepsané a popsané. Jméno a příjmení, ranní svačina, oběd, odpolední svačina.                         

7 Ukončení docházky dítěte do mateřské školy  

Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení  předškolního vzdělávání, jestliže: §35 zákon 561/2004 Sb.,  

 1. a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny; 
 2. b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná; 
 3. c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení; 
 4. d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Postup – ředitel, vedoucí školní jídelny písemně upomenou zákonného zástupce. Po třetí upomínce jsou pohledávky vůči škole předány právním službám k dalšímu řešení.  

Neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou.  

Ředitel školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.  Děti se do mateřské školy přijímají pouze, jsou-li předem řádně přihlášeny. Toto neplatí v případě povinné předškolní docházky. Do mateřské školy se ráno nepřijímají děti s teplotou nebo příznaky jakéhokoliv onemocnění.          

8 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí  

8.1 Vyzvedávání dítěte z mateřské školy 

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči.  

V případě, že si zákonný zástupce, ani žádná z pověřených osob nevyzvedne dítě do ukončení provozní doby a zákonný zástupce nebude učitelku informovat o svém pozdějším příchodu, bude zvolen následující postup. Učitelka na základě uvedených telefonů v evidenčním listu dítěte se pokusí o zjištění důvodu nevyzvednutí a bude informovat zákonného zástupce o tom, že je dítě doposud v mateřské škole. Pokud se nepodaří zajistit telefonické spojení, vyčká učitelka 2 hodiny od doby ukončení provozu a poté bude kontaktovat sociální pracovnici. Opakované nerespektování provozní doby bude charakterizováno jako neplnění povinností vyplývajících ze školního řádu s důsledky možného ukončení docházky dítěte. Mateřská škola nepřebírá žádnou odpovědnost za případnou ztrátu či poškození osobních věcí dětí typu náušnice, řetízky či jiné ozdoby. Zákonný zástupce sám vyhodnotí z hlediska i bezpečnosti a zdraví dětí především s ohledem na každodenní tělovýchovné chvilky vhodnost těchto ozdob při pobytu dítěte v mateřské škole.  

8.2 Podávání  léků v mateřské škole 

Podávání jakýchkoliv léků dětem pedagogickým personálem v mateřské škole je zakázáno. Pokud dítě musí v době pobytu v mateřské škole dostat lék, bude mu podán až po pokynu ředitelství školy na základě dohody se zákonným zástupcem, který předloží potvrzení lékaře o jeho nutnosti podání. Potvrzení od lékaře není požadováno pouze v případě podání léku na nevolnost, který bezprostředně souvisí s cestováním dopravním prostředkem. Pokud se dítěti stane úraz mimo mateřskou školu (zlomená ruka, sešitá rána apod.) bude k docházce do mateřské školy přijato pouze s vyjádřením lékaře a pouze v případě, že bude schopno samostatné sebeobsluhy bez zvýšených nároků na jeho péči, která škola z hlediska počtu personálu nemůže zabezpečit. Posouzení náročnosti péče a zároveň tak zajištění jeho bezpečnosti je plně v kompetenci ředitelky školy. 

 • Pedagogický pracovník může požadovat doložení zdravotní způsobilosti dítěte, má-li při přebírání dítěte pocit, že není zdravé  
 • Pedagogický pracovník má právo požadovat potvrzení od ošetřujícího lékaře dítěte o jeho způsobilosti na účasti ve vzdělávání po prodělané infekční nemoci, popřípadě potvrzení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem.  

8.3 Bezpečnost dětí 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo souvisejících. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocení rizik spojených s činnostmi opatření k prevenci předpokládaných rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí v rámci školního vzdělávání a při účasti dětí školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo vytváření základů klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání dítěte nebo jím pověřené osobě na jakémkoliv místě budovy, či zahrady školy.  

Dítě v mateřské škole potřebuje: přezůvky – pevnou bezpečnou obuv, kapesník, vhodné oblečení do třídy, sportovní oblečení pro pobyt venku, pyžamo, náhradní oděv pro nepředvídané příhody, pláštěnku, gumovky. 

Rozhodnutí o donášení vlastních hraček do mateřské školy je plně v kompetenci pedagogických pracovníků, přičemž na informačních nástěnkách v jednotlivých šatnách bude upřesněno, kdy si děti mohou hračky donášet. Zákonný zástupce je zároveň povinen upozornit o jakou hračku se jedná a pedagogický pracovník v souvislosti se zabezpečením ochrany zdraví všech dětí rozhodne, zda se nejedná o hračku, která může ohrozit zdraví dětí. (Do MŠ se smí donášet pouze hračky, které mají řádný atest a jsou určeny pro tu danou věkovou kategorii).  

Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše:  

 • dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let;  
 • patnácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 mladší děti tří let; 

Bezpečnost dětí nejen při pobytu venku, ale i při činnostech dětí v mateřské škole je v našich podmínkách zajištěna maximální kumulací pracovní doby pedagogických pracovnic do období, kdy je v mateřské škole největší počet dětí. To samozřejmě je i velkým přínosem pro individualizaci ve vzdělávání a zároveň to velice napomáhá pro kvalitní plnění úkolů  RVP PV.  

Ředitel školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (sáňkování, výlety do přírody a za poznáním apod.) další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (nejčastěji p. uklízečka, asistent pedagoga a školnice, osoba zletilá, plně způsobilá k právním úkonům a je v pracovněprávním vztahu ke škole). Učitelka je povinna oznámit realizaci této specifické činnosti a požádat tak vedení školy o zajištění dozoru s ohledem na bezpečnost dětí.  

Úrazem dítěte je úraz, který se stal dětem při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy dětí v MŠ, na vycházkách, výletech, apod. V případě úrazu, pedagog zajistí poskytnutí první pomoci a bezodkladně informuje zákonného zástupce.  Ostatní se řídí pro evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, která vychází z platné legislativy.  Úrazem není školní úraz, který se dětem stane na cestě do mateřské školy a zpět.  Od okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci a taktéž do okamžiku předání učitelce musí být pod stálým dohledem zákonného zástupce.  

Dítě za doprovodu zákonného zástupce nesmí použít herní zahradní prvky bez předchozí vizuální kontroly pověřenou osobou a zároveň před řádným poučením.  

Ve všech prostorách mateřské školy včetně zahrady platí přísný zákaz kouření, vstupu psů a jízdy na kolech či jiných „přesunovadlech“.  Děti v naší mateřské škole jsou pojištěny. V případě úrazu dítěte jsou rodiče bezprostředně informováni. Následně dle závažnosti úrazu je postupováno dle platné legislativy a zákonný zástupce je seznámen se svými možnostmi.  

Škola má vstupní bezpečnostní systém, vstupní branka se uzavírá po 8. hodině a opět otevírá v 12.15. Každý cizí návštěvník, který potřebuje do mš vstoupit v době uzamčení branky se řídí pokyny na brance ( jsou zde uvedeny tel. kontakty na osoby v mš, vyčká příchodu personálu ) ,vstup pro rodiče docházejících dětí je prostřednictvím videozvonku u hlavních dveří.  Realizace mimoškolních aktivit v areálu školy se řídí podle aktuálních provozních informací a organizačního zabezpečení dané akce. Zákonní zástupci jsou povinni respektovat požadavky stanovené ke konkrétní aktivitě, které jsou vždy zveřejněny na informačních nástěnkách.  V případě organizace výletu s použitím dopravního prostředku, musí dát zákonný zástupce písemný souhlas s účastí svého dítěte. Zároveň je taktéž uveřejněn na informační tabuli v dané třídě pokyn k organizování daného výletu, se kterým je povinen zákonný zástupce se taktéž seznámit.                     

9 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i vzdělávací proces v mateřské škole zaměřený na zdravý způsob života. Školní vzdělávací programu naší školy obsahuje dílčí projekty, které se zaměřují na tuto problematiku a mají za úkol podpořit zdravý způsob života dítěte v naší společnosti, ukázat důsledky špatného chování, zajistit prevenci v této oblasti a podpořit vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem.                           

10 Zacházení s majetkem školy  

10.1 Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání  

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek školy. Zároveň jsou vedeny ke spolupodílení na péči o zpříjemnění interiéru školy.  

10.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole Při pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.  Zákonní zástupci dítěte nedovolí dětem svévolně poškozovat či ničit majetek školy.  U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada od zákonných zástupců dítěte, které poškození způsobilo.  Do mateřské školy děti nosí pouze věci potřebné ke vzdělávacím činnostem, o kterých jsou rodiče informováni. Jiné věci do mateřské školy nepatří.               

11 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání   

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou součástí jedné z kapitol Školního vzdělávacího programu školy a dále specifikována v třídních vzdělávacích programech. Hodnocení výsledků vzdělávání je výsledkem evaluačních činností pedagogů a výstupem těchto činností je portfolio každého dítěte, které je záznamem jednotlivých vzdělávacích pokroků ve vývoji dítěte po dobu docházky dítěte do mateřské školy.                        

12 Závěrečná ustanovení   

12.1 Další informace Další informace o činnosti mateřské školy jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách www.skolkacerekvice.cz. Telefonní číslo ředitele mateřské školy: 737182130

12.2 Účinnost a platnost Školního řádu 

Tento Školní řád nabývá platnosti dne 26. 8. 2022 a jeho účinnost je od 1. 9. 2023.   

12.3 Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem Školního řádu.  S tímto Školním řádem budou všichni zákonní zástupci seznámeni na společné zahajovací schůzce. Zveřejněn bude v mezipatře a zároveň na webových stránkách školy.  Zákonný zástupce je povinen se prokazatelným způsobem (podpis) seznámit se školním řádem (a jeho případnými dodatky) mateřské školy na třídní schůzce rodičů před zahájením každého školního roku, při pozdějším nástupu do mateřské školy nejpozději do 14 dnů od doby nástupu dítěte.  

12.4 Změna

Datem účinnosti tohoto Školního řádu pozbývá platnost Školní řád ze dne 22. 8. 2022 č.j.:20/22 včetně jeho dodatků.

II. Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Ředitel mateřské školy doporučí dle §34b odst. 3 školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV, případně z jeho přílohy, může být využit i ŠVP.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitel školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince.

Škola doporučuje vzdělávat dítě v domácím prostředí v těchto oblastech:

 • sluchová oblast
 • motorická oblast
 • zraková oblast
 • sociální oblast

K dispozici poskytuje též „Školní vzdělávací program MŠ “, platný pro tento školní rok.

Škola je povinna ověřit úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých doporučených oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, může také doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti. 

Termíny ověření úrovně očekávaných výstupů: 21.11.2022

Náhradní termín: 28.11.2022

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Na základě Vyhlášky  č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných je v mateřské škole přihlíženo ke specifickým potřebám těchto dětí a vzdělávání probíhá v rámci běžné výuky za podpory pedagogických asistentů.

III. Provoz mateřské školy

 1. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.15 hodin do 16.15 hodin (škola se v 8 hod. uzamyká a v 12.15 odemyká pro rodiče dětí, které jdou po obědě), z organizačního a personálního zabezpečení MŠ jsou třídy nezbytně slučovány. Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 16.15 hod. uzamčena.
 2. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6.15 hodin. Rodiče mohou děti přivádět do 8.00 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.
 3. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být uveden v písemném pověření zákonných zástupců k předání dítěte z mateřské školy (jméno a příjmení konkrétní osoby, adresa a vztah k dítěti). Písemné pověření zákonných zástupců je uloženo na třídě.
 4. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy, tj. i školní zahradu
 5. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.
 6. Provoz může být omezen a přerušen i v jiném období – např. v období vánočních svátků, školních prázdnin. 
 7. Nepřítomnost dítěte musí rodič předem (pokud je známa) nebo neprodleně, včas (pokud není známa) nahlásit a omluvit dítě (ústně, telefonicky 461633144 nebo na čísla do jednotlivých tříd – vyvěšena v šatně třídy. V zájmu rodičů je včas dítě odhlásit ze stravování a v případě, že rodiče z důvodu nemoci odhlašují své dítě až v daný den ráno, mohou si v 11.15 hodin vyzvednout oběd, ale pouze první den nepřítomnosti dítěte. Rodič musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.
 8. Do mateřské školy nepatří: drahé předměty a hračky, drobné předměty a předměty ohrožující zdraví, žvýkačky, jídlo, pití, léky.
  Léky nejsou dětem v mateřské škole podávány!
 9. Scházení dětí a provoz tříd
  Třída Knoflíčků
  Provoz tříd 6:15 – 7.00 hod.
  V tento čas jsou všechny děti společně na této třídě, pak odcházejí Smíšci s nastupující učitelkou do své třídy.
  Odpoledne se děti opět spojují / dle služeb učitelek / a jsou na třídě Knoflíčků
 10. Zkušební doba
  Ve zvláštních případech jsou děti přijímány na zkušební dobu v délce nejvíce třech měsíců. V této době může ředitel školy docházku dítěte ukončit na základě doporučení lékaře pro děti a dorost, nebo pedagogicko – psychologické poradny, nebo speciálního pedagogického centra. Zkušební doba se určuje k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám školy.

IV. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole

 1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
 2. Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn. že se rodiče mohou s ředitelem a tř. učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu.
 3. Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu, a i na učitele. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována teplota do  37 °C. Při teplotě zvýšené nad 37 °C jsou obeznámeni zákonní zástupci k dalšímu řešení situace. Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).  V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod.
  Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.
  V případě, že dítě užívá lék, jehož nepodání může přímo ohrozit jeho život (léky na astma, atp.), jsou rodiče povinni tuto skutečnost uvést v zápisovém listu.
  Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
  Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned řediteli školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza, možné příznaky dalších Covid 19 aj.).
 4. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě, co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.
 5. V případě školního úrazu je pedagog povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
 6. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), ven s dětmi nevychází.
 7. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 65/2017 v  platném znění (Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) ve znění k 31. 5. 2017. Do areálu školy je též zákaz vstupu se psy.
 8. Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, bačkory – ne typu cros, bez zavazování, teplákovou soupravu pro pobyt venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek). Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát menším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za měsíc, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji.

V. Úplata za předškolní vzdělávání

 1. Výši úplaty stanovuje ředitel školy na základě zákona č.564/2004 Sb. § 123 odst. 2) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitel školy stanovuje výši úplaty je zveřejněn v každé třídě mateřské školy na místě určeném pro informace rodičům a rovněž je k nahlédnutí v ředitelně školy. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty ředitel školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte.Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok 2021/2022 (od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023).
 2. Úplata je splatná podle zákona do 15. dne v měsíci. Po dohodě se zákonnými zástupci může být dohodnut i jiný termín (např. pokud jsou v daném termínu prázdniny, do doby nabytí právní moci rozhodnutí ředitele školy).Úplata se platí v hotovosti.
 3. Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitel školy. Písemná žádost se podává řediteli školy předem a musí obsahovat:
  A) komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození nebo snížení)
  B) jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte
  C) doložení odůvodnění (např. potvrzení odboru státní sociální podpory)
  D) jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele. Osvobozen od úplaty bude rodič, který pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
 4. V měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu mateřské školy úplata poměrně snižuje.  Rovněž se úplata poměrně sníží v případě, je-li provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů pro kalendářní měsíc.
 5. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

VI. Stravování

 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Po této dohodě si rodič přihlásí stravu v kanceláři školní jídelny, která stravu zajišťuje.
 2. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování – nejpozději do 6.15 hodin. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 6,15 hodin. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít, a to v době od 11.15 do 11.30 hodin do školní kuchyně. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.Rodiče, jejichž děti se nemohou ze zdravotních důvodů v Mateřské škole stravovat, (škola nevaří diety), musí s vedoucí školní kuchyně sepsat dohodu o donášce vlastního jídla, ve které je zdůrazněna plná odpovědnost za kvalitu a nezávadnost doneseného jídla rodiči. Učitelka a školní jídelna nezodpovídají za kvalitu přineseného jídla.Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonicky do mateřské školy na telefon: 733320027
  Učitelkám na třídách stravování dětí NEODHLAŠUJTE
 3. Změnu způsobu stravování od 1.9.2022 celodenní docházka = 2x svačina, 1x oběd
 4. Školné a stravné škola čerpá z účtu rodičů – nutný souhlas k inkasu od rodičů – a to formou zálohy vždy do 20.tého dne v měsíci.
 5. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Cena stravného hrazeného zákonnými zástupci:

na základě Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

Děti od 3 do 6 let věku ranní svačina     8,– Kč

Oběd 18,– Kč

Odpolední svačina   8,– Kč

Celkem celodenní stravné 34,– Kč

Děti, které v daném školním roce dovrší 7 let 

Ranní svačina     9,– Kč

Oběd 20,– Kč

Odpolední svačina   8,– Kč

Celkem celodenní stravné 37,– Kč

Měsíční školné na dítě               200,– Kč

Děti, které dovrší v daném školním roce šesti let nebo mají odklad školní docházky, 

jsou od úplaty školného osvobozeny . viz § 123, odst. 2) Školského zákona č. 561/2004 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů.

VII. Další práva a povinnosti rodičů

 1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Kontakt rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí formou krátkého informačního sdělení, v případě řešení složitějších problémů je nutné si s učitelkou domluvit schůzku – učitelka nemůže při provozu třídy děti opustit a věnovat se delší dobu rodičům. S ředitelem školy lze domluvit schůzku kdykoliv po předchozí domluvě v kanceláři školy.
 2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí.
 3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí.
 4. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt).
 5. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 6. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitele školy osobně se zúčastnit při projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 7. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, připomínky i návrhy na zlepšení formou ústní i písemnou, je nutné však si předem domluvit s učitelkou – ředitelem rozhovor na dobu, kdy nemá úvazek u dětí.
 8. Pokud bude rodič porušovat Školní řád závažným způsobem např. opakovaně narušovat provoz mateřské školy (pozdě vyzvedávat dítě z mateřské školy po ukončení provozu, dávat dítě do školy nemocné, nerespektovat řád školy, nehradit povinné poplatky, neomlouvat nepřítomnost dítěte), může ředitel ukončit docházku dítěte do mateřské školy.

VIII. Organizace školního roku

Ve školním roce 2022/2023 začne běžný provoz ve čtvrtek 1. září 2022. Běžný provoz bude ukončen v pátek 30. června 2023
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

IX. Uzavření mateřské školy

Zimní prázdniny

Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou bude v letošním školním roce 2022/2023 uzavřena v době zimních prázdnin:

V pátek  23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023

Škola otevře v úterý 3. ledna 2023

 

Letní prázdniny

V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy omezen a zcela uzavřena bude mateřská škola pět týdnů:

od 17. července do 18. srpna 2023,  omezený provoz bude zahájen dne 21. srpna 2023

V této době probíhají v budovách školy práce údržbářské, opravářské, škola se maluje, uklízí, připravuje na další školní rok a zaměstnanci čerpají řádnou zákonnou dovolenou.

X. Omezení provozu školy

Provoz školy bude omezen v době ostatních prázdnin. Informace o tom, v jaké třídě bude provoz školy zachován, budou včas zveřejněny.

Podzimní prázdniny : středa 26.10. a ve čtvrtek 27.10.2022

Vánoční prázdniny : od pátka 23.12.2022 a končí v pondělí 3.1.2023

Jarní prázdniny : od pondělí 6.3. do 12.3.2023

Velikonoční prázdniny : čtvrtek 6.4.2023

XI. Platnost a účinnost

Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení.

V Cerekvici nad Loučnou, dne 29. srpna 2022                      

                                                                                                                ředitelka školy