Školní řád

Školní řád Mateřské školky Cerekvice nad Loučnou

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí
v Cerekvici nad Loučnou a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

I. Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb.

 1. Ředitel stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti
  o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.
  Termín je obvykle stanoven na měsíc květen.
 2. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitel školy.
 3. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 4. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.
 5. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.
 6. Rodiče při zápisu vyplní žádost a evidenční list dítěte a odevzdají v daném termínu řádně vyplněné k rukám ředitele školy nebo jeho zástupci. Na evidenčním listě je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře. Nejdéle do 30-ti dnů po přijímacím řízení je zveřejněn seznam přijatých dětí podle evidenčního čísla na stránkách školy a ve vývěsce v areálu mateřské školy.
 7. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
 8. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně.
  Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.
 9. Do mateřské školy jsou přijímány děti, které mají základní hygienické návyky – není možné přijímat děti s plenkami. Dále jsou přijímány děti, které zvládají základní návyky sebeobsluhy – částečně se umí obléci, zvládají stolování.  V případě, že dítě nemá tyto základní návyky, nebo není schopné se přizpůsobit režimu školy, může být z mateřské školy vyřazeno. Zkušební doba – v odůvodněných případech lze stanovit příjem dítěte na zkušební dobu až tří měsíců, v této době může ředitel školy docházku dítěte do MŠ ukončit. Zkušební doba se určuje k ověření schopností dítěte reagovat na pokyny učitelky a schopnosti přizpůsobit se podmínkám školy.
 10. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.  Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence.

Jiným způsobem plnění povinností předškolního vzdělávání se rozumí:

 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona 

Zákonný zástupce dítěte, který bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

II. Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Ředitel mateřské školy doporučí dle §34b odst. 3 školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV, případně z jeho přílohy, může být využit i ŠVP.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitel školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince.

Škola doporučuje vzdělávat dítě v domácím prostředí v těchto oblastech:

 • sluchová oblast
 • motorická oblast
 • zraková oblast
 • sociální oblast

K dispozici poskytuje též „Školní vzdělávací program MŠ “, platný pro tento školní rok.

Škola je povinna ověřit úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých doporučených oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, může také doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti. 

Termíny ověření úrovně očekávaných výstupů: 21.11.2022

Náhradní termín: 28.11.2022

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Na základě Vyhlášky  č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných je v mateřské škole přihlíženo ke specifickým potřebám těchto dětí a vzdělávání probíhá v rámci běžné výuky za podpory pedagogických asistentů.

III. Provoz mateřské školy

 1. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.15 hodin do 16.15 hodin (škola se v 8 hod. uzamyká a v 12.15 odemyká pro rodiče dětí, které jdou po obědě), z organizačního a personálního zabezpečení MŠ jsou třídy nezbytně slučovány. Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 16.15 hod. uzamčena.
 2. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6.15 hodin. Rodiče mohou děti přivádět do 8.00 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.
 3. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být uveden v písemném pověření zákonných zástupců k předání dítěte z mateřské školy (jméno a příjmení konkrétní osoby, adresa a vztah k dítěti). Písemné pověření zákonných zástupců je uloženo na třídě.
 4. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy, tj. i školní zahradu
 5. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.
 6. Provoz může být omezen a přerušen i v jiném období – např. v období vánočních svátků, školních prázdnin. 
 7. Nepřítomnost dítěte musí rodič předem (pokud je známa) nebo neprodleně, včas (pokud není známa) nahlásit a omluvit dítě (ústně, telefonicky 461633144 nebo na čísla do jednotlivých tříd – vyvěšena v šatně třídy. V zájmu rodičů je včas dítě odhlásit ze stravování a v případě, že rodiče z důvodu nemoci odhlašují své dítě až v daný den ráno, mohou si v 11.15 hodin vyzvednout oběd, ale pouze první den nepřítomnosti dítěte. Rodič musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.
 8. Do mateřské školy nepatří: drahé předměty a hračky, drobné předměty a předměty ohrožující zdraví, žvýkačky, jídlo, pití, léky.
  Léky nejsou dětem v mateřské škole podávány!
 9. Scházení dětí a provoz tříd
  Třída Knoflíčků
  Provoz tříd 6:15 – 7.00 hod.
  V tento čas jsou všechny děti společně na této třídě, pak odcházejí Smíšci s nastupující učitelkou do své třídy.
  Odpoledne se děti opět spojují / dle služeb učitelek / a jsou na třídě Knoflíčků
 10. Zkušební doba
  Ve zvláštních případech jsou děti přijímány na zkušební dobu v délce nejvíce třech měsíců. V této době může ředitel školy docházku dítěte ukončit na základě doporučení lékaře pro děti a dorost, nebo pedagogicko – psychologické poradny, nebo speciálního pedagogického centra. Zkušební doba se určuje k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám školy.

IV. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole

 1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
 2. Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn. že se rodiče mohou s ředitelem a tř. učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu.
 3. Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu, a i na učitele. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována teplota do  37 °C. Při teplotě zvýšené nad 37 °C jsou obeznámeni zákonní zástupci k dalšímu řešení situace. Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).  V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod.
  Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.
  V případě, že dítě užívá lék, jehož nepodání může přímo ohrozit jeho život (léky na astma, atp.), jsou rodiče povinni tuto skutečnost uvést v zápisovém listu.
  Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
  Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned řediteli školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza, možné příznaky dalších Covid 19 aj.).
 4. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě, co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.
 5. V případě školního úrazu je pedagog povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
 6. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), ven s dětmi nevychází.
 7. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 65/2017 v  platném znění (Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) ve znění k 31. 5. 2017. Do areálu školy je též zákaz vstupu se psy.
 8. Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, bačkory – ne typu cros, bez zavazování, teplákovou soupravu pro pobyt venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek). Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát menším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za měsíc, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji.

V. Úplata za předškolní vzdělávání

 1. Výši úplaty stanovuje ředitel školy na základě zákona č.564/2004 Sb. § 123 odst. 2) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitel školy stanovuje výši úplaty je zveřejněn v každé třídě mateřské školy na místě určeném pro informace rodičům a rovněž je k nahlédnutí v ředitelně školy. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty ředitel školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte.Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok 2021/2022 (od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023).
 2. Úplata je splatná podle zákona do 15. dne v měsíci. Po dohodě se zákonnými zástupci může být dohodnut i jiný termín (např. pokud jsou v daném termínu prázdniny, do doby nabytí právní moci rozhodnutí ředitele školy).Úplata se platí v hotovosti.
 3. Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitel školy. Písemná žádost se podává řediteli školy předem a musí obsahovat:
  A) komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození nebo snížení)
  B) jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte
  C) doložení odůvodnění (např. potvrzení odboru státní sociální podpory)
  D) jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele. Osvobozen od úplaty bude rodič, který pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
 4. V měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu mateřské školy úplata poměrně snižuje.  Rovněž se úplata poměrně sníží v případě, je-li provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů pro kalendářní měsíc.
 5. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

VI. Stravování

 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Po této dohodě si rodič přihlásí stravu v kanceláři školní jídelny, která stravu zajišťuje.
 2. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování – nejpozději do 6.15 hodin. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 6,15 hodin. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít, a to v době od 11.15 do 11.30 hodin do školní kuchyně. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.Rodiče, jejichž děti se nemohou ze zdravotních důvodů v Mateřské škole stravovat, (škola nevaří diety), musí s vedoucí školní kuchyně sepsat dohodu o donášce vlastního jídla, ve které je zdůrazněna plná odpovědnost za kvalitu a nezávadnost doneseného jídla rodiči. Učitelka a školní jídelna nezodpovídají za kvalitu přineseného jídla.Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonicky do mateřské školy na telefon: 733320027
  Učitelkám na třídách stravování dětí NEODHLAŠUJTE
 3. Změnu způsobu stravování od 1.9.2022 celodenní docházka = 2x svačina, 1x oběd
 4. Školné a stravné škola čerpá z účtu rodičů – nutný souhlas k inkasu od rodičů – a to formou zálohy vždy do 20.tého dne v měsíci.
 5. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Cena stravného hrazeného zákonnými zástupci:

na základě Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

Děti od 3 do 6 let věku ranní svačina     8,– Kč

Oběd 18,– Kč

Odpolední svačina   8,– Kč

Celkem celodenní stravné 34,– Kč

Děti, které v daném školním roce dovrší 7 let 

Ranní svačina     9,– Kč

Oběd 20,– Kč

Odpolední svačina   8,– Kč

Celkem celodenní stravné 37,– Kč

Měsíční školné na dítě               200,– Kč

Děti, které dovrší v daném školním roce šesti let nebo mají odklad školní docházky, 

jsou od úplaty školného osvobozeny . viz § 123, odst. 2) Školského zákona č. 561/2004 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů.

VII. Další práva a povinnosti rodičů

 1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Kontakt rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí formou krátkého informačního sdělení, v případě řešení složitějších problémů je nutné si s učitelkou domluvit schůzku – učitelka nemůže při provozu třídy děti opustit a věnovat se delší dobu rodičům. S ředitelem školy lze domluvit schůzku kdykoliv po předchozí domluvě v kanceláři školy.
 2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí.
 3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí.
 4. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt).
 5. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 6. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitele školy osobně se zúčastnit při projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 7. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, připomínky i návrhy na zlepšení formou ústní i písemnou, je nutné však si předem domluvit s učitelkou – ředitelem rozhovor na dobu, kdy nemá úvazek u dětí.
 8. Pokud bude rodič porušovat Školní řád závažným způsobem např. opakovaně narušovat provoz mateřské školy (pozdě vyzvedávat dítě z mateřské školy po ukončení provozu, dávat dítě do školy nemocné, nerespektovat řád školy, nehradit povinné poplatky, neomlouvat nepřítomnost dítěte), může ředitel ukončit docházku dítěte do mateřské školy.

VIII. Organizace školního roku

Ve školním roce 2022/2023 začne běžný provoz ve čtvrtek 1. září 2022. Běžný provoz bude ukončen v pátek 30. června 2023
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

IX. Uzavření mateřské školy

Zimní prázdniny

Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou bude v letošním školním roce 2022/2023 uzavřena v době zimních prázdnin:

V pátek  23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023

Škola otevře v úterý 3. ledna 2023

 

Letní prázdniny

V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy omezen a zcela uzavřena bude mateřská škola pět týdnů:

od 17. července do 18. srpna 2023,  omezený provoz bude zahájen dne 21. srpna 2023

V této době probíhají v budovách školy práce údržbářské, opravářské, škola se maluje, uklízí, připravuje na další školní rok a zaměstnanci čerpají řádnou zákonnou dovolenou.

X. Omezení provozu školy

Provoz školy bude omezen v době ostatních prázdnin. Informace o tom, v jaké třídě bude provoz školy zachován, budou včas zveřejněny.

Podzimní prázdniny : středa 26.10. a ve čtvrtek 27.10.2022

Vánoční prázdniny : od pátka 23.12.2022 a končí v pondělí 3.1.2023

Jarní prázdniny : od pondělí 6.3. do 12.3.2023

Velikonoční prázdniny : čtvrtek 6.4.2023

XI. Platnost a účinnost

Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení.

V Cerekvici nad Loučnou, dne 29. srpna 2022                      

                                                                                                                ředitelka školy