Školní jídelna

Informace pro rodiče

Návod k nastavení náhledu k vyúčtování za stravné

Vážení rodiče, je spuštěno nahlížení na vyúčtování stravného v naší školní jídelně.

Přihlášení do stránek je přístupné z webových stránek naší školy, tedy: www.skolkacerekvice.cz 

V hlavním menu klikněte na Školní jídelna. Otevře se nová stránka, kde ve spodní části naleznete odkaz: Jídelníček – přihlášení. Otevře se vám nová stránka – Jídelní lístek MŠ Cerekvice. V horní pravé části můžete provést přihlášení. Pro první přihlášení musíte využít číselné kódy, které jsou pro první přihlášení vygenerované. Hned při prvním přihlášení budete vyzváni ke zvolení vlastního nového hesla (minimálně 6 znaků). Následně můžete provést změnu způsobu přihlašování. (pomocí vlastní emailové adresy, nebo spárováním s Google účtem, nebo spárováním s Facebookovým účtem). V pravé horní části klikněte na Správa účtu, následně Vytvořit hlavní účet, zvolte možnost např. pomocí Svého e-mailu a hesla. Po vyplnění a odeslání vám na email přijde ověřovací kód, který z emailu musíte přepsat do kolonky na stránce jídelny. Pro celkové dokončení proveďte odhlášení. Nyní už se můžete přihlásit pomocí vlastní emailové adresy a vlastního hesla. Pokud máte ve škole více dětí, můžete nahlížení, přihlašování a odhlašování spojit do jednoho hlavního účtu. Pokud jste přihlášeni emailovou adresou a heslem, opět klikněte na Správa účtu, pak následně Připojit nový účet. Budete vyzváni k doplnění číselného kódu dalšího dítěte. 

Aktuální jídelníček naleznete po přihlášení v horní části v rozklikávací nabídce, zadejte MŠ Cerekvice. 

Pro nahlížení do vyúčtování využívejte odkaz Historie. Zde můžete vidět položku Nevyzvednuto. Ta bude stále 0. To je informace pro rodiče v jídelnách, kde využívají čipové karty. Je to informace pro rodiče – jídlo jste zaplatili, ale žák si ho nevyzvedl. Aby nevznikal milný dojem, že pokud si žák neodhlášený oběd nevyzvedne, má nějakou slevu. Pomocí odkazu Správa účtu se dostanete k číslům o stavu účtu.

Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna při Mateřské škole v Cerekvici nad Loučnou, okres Svitavy                

Školní stravování

Školní stravování je poskytováno dětem dle zákona č.561/2004 Sb.v  souladu § 119 o školním stravování ze dne 1. 1. 2005

a Hygienickými předpisy č. vyhlášky 137/2004 Sb. a novely vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování v platném znění.

Strava je poskytována dle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Děti se stravují ve školní jídelně za cenu potravinového normativu.

Od 1.9.2022

Cena stravného:             Děti do 6 let věku            Děti starší 6 let věku

Celodenní : platba                 41,- Kč                               44,- Kč

přesnídávka:                            9,- Kč                               10,- Kč

oběd:                                      23,- Kč                               25,- Kč

odpolední  svačina :                 9,-Kč                                  9,- Kč

Úhrada stravného 

Odebrané obědy se inkasují dle skutečné spotřeby a vyúčtují se inkasem nebo hotově, vždy k 20. dni následujícího měsíce. 

Podrobnější informace k platbám obdrží rodiče u vedoucí školní jídelny nebo učitelek. Informaci o částce na přehledu.

Mateřská škola nezajišťuje dietní obědy nebo jiné alternativy školního stravování.

Přihlašování a odhlašování obědů

Odhlášení dítěte na přechodnou dobu (nemoc, předem známá nepřítomnost se provádí osobně nebo telefonicky).

Při náhlém onemocnění nejpozději do 6,15 hodin daného dne. Výdej do jídlonosičů v případě onemocnění dítěte jen první den od 11,00 hod. – 11,15 hod.

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na hlavní nástěnce v suterénu MŠ. Jídelní lístek obsahuje informace o alergenech v potravinách. Seznam alergenů je vyvěšen u jídelních lístků.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem dle novely vyhlášky č.107/08Sb.o školním stravování v platném znění.

Organizace výdeje jídla:

Svačina : dopolední v rozmezí 8,30 – 9,15hodin 

Děti si berou hrnky a talířky, připravují si svačinu, nádobí si také odnášejí samy.  Sebeobslužné činnosti – hrnek a talířek si berou každý sám. Učitelka nalévá nápoje.

Obědy se vydává v rozmezí 11,30 – 12,00 v jídelně mš .

MD – si odnášejí talíř na okénko, přináší si oběd, učitelka nalévá polévku a napoj

SD – mají pověřenou službu, která chystá talíře, příbory a hrnky. Děti si nalévají polévku samy. Samy se rozhodují o porci jídla.

Odpolední svačina

Všechny třídy svačí od 14,45 do 15,00 hodin

Děti se stravují v mateřské škole vždy, když jsou přítomny.

Součástí stravování je pitný režim (čaje, voda, ovocné nápoje)

Podmínky donášení diety ve školní jídelně 107/2005 Sb.§2,odst.4

S rodiči mš sepíše Dohodu o donášce stravy. Rodiče dále  přinesou „ Prohlášení „ že se jedná o zdravotně nezávadnou stravu  a také potvrzení od lékaře, že má dítě toto zdravotní omezení.

Strava se přináší v nádobách určených pro přenos potravy, označené jménem a příjmením. Tato strava se ukládá do určené lednice na podnos s označenou dietou. Ohřívá se na talíři jídelny na 60˚C

Pravidla společného stravování dětí

Děti jsou v jídelně vedeny ke společenskému chování a stolování, učitelky předchází sociálně patologickým jevům, projevům nepřátelství a diskriminace.  Učitelky svým příkladem děti vedou k ohleduplnosti a toleranci v oblasti stravovacích návyků (odlišnost plynoucí z rodinných podmínek. Děti se učí šetrnému zacházení s vybavením školní jídelny. Dozor při stravování dětí vykonávají učitelé a školní asistenti.

Kontrolu provádí ředitelka.

Práva povinnosti strávníků 

Strávník má právo:

 1. stravovat se ve školní jídelně dle vyhlášky č. 107/2008
 2. na kvalitní a vyváženou
 3. na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví
 4. na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

Strávník má povinnosti:

 1. a) dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny
 2. b) chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 3. c) řídit se pokyny vedoucího stravování, pracovníků kuchyně a dohlížejícího pedagoga
 4. d) odnést po jídle použité nádobí
 5. e) neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivci

Zákonný zástupce má právo:

 1. na informovanost týkající se provozu jídelny viz. Vnitřní řád školní jídelny
 2. na informovanost týkající se výroby stravy (alergeny, suroviny, postup výroby)
 3. v případě pochybností obrátit na statutární orgán – ředitele

Zákonný zástupce má povinnost:

 1.  hradit včas stravné a v určené výši
 2. dodržovat vnitřní řád školní jídelny
 3. nahlásit případné změny v matrice, čísla účtu, ukončení stravování
 4. neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivci

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 • Děti přicházejí do jídelny s učitelkami společně podle režimu dne.
 • Ve školní jídelně se děti chovají ohleduplně, zdraví zaměstnance školy.
 • Učitelé dohlíží na dodržování hygienických a  stravovacích návyků.

V Cerekvici nad Loučnou  dne 1. 12. 2017           Zdena Olivová,  ředitelka MŠ

Dodatky – úpravy výše stravného  2018

                                                        2019

                                                        2021

                                                        2022

Alergeny ve školní jídelně :

 1. obiloviny obsahující lepek
 2. korýši a výrobky z nich
 3. vejce a výrobky z nich
 4. ryby a výrobky z nich
 5. podzemnice olejná /arašídy/ a výrobky z nich
 6. sójové boby /sója/ a výr. z nich
 7. mléko a výr. z nich
 8. skořápkové plody /ořechy, mandle../
 9. celer a výr. z něj
 10. hořčice a výr. z ní
 11. sezamová semena a výr. z nich
 12. oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg/kg
 13. vlčí bob /lupina/ a výr. z něj
 14. měkkýši a výr. z nich 

Informace ŠJ k 1.9.2022

Od 1.9.2022 se opět bude platit stravné v jednotné výši za dítě, které je přihlášeno k celodennímu vzdělávání, tzn. Dítě : 2 svačiny + 1 oběd.
Dítěti, které půjde po obědě domů, noste podepsanou plastovou krabičku na odpolední svačinu, kterou odložíte na jídelní vozík (vedle šatny v suterénu).
Děkujeme

Odhlašování a přihlašování stravy v MŠ

Odhlašování a přihlašování dětí ke stravování do MŠ je možné telefonicky na čísle: +420 733 320 027 nebo na nástěnce ŠJ v suterénu budovy.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 6.15 hodin.

V případě nemoci nebo neodhlášené nepřítomnosti si mohou rodiče vyzvednout oběd přímo v kuchyni MŠ a to v době od 11:00 do 11:15 hodin. Tato výjimka platí pouze první den nepřítomnosti, na další dny jsou rodiče povinni stravné odhlásit.

Prosíme rodiče, aby změny čísla účtu, změny v rozsahu stravování (svačina, oběd, odpolední svačina), změnu adresy trvalého pobytu a veškeré změny týkající se stravování dítěte hlásili výhradně vedoucí stravování.

Přejít na přehled obědů