Covid-19

Aktuální opatření

Informace k pravidlům provozu školky

Platné k začátku školního roku (k 23.8.2021).

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupují školy a školská zařízení v souladu s :

 • Vydaným mimořádným opatřením event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni MZd.
 • S Manuálem, který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19.

Do školy nesmí vstupovat děti, zákonní zástupci, třetí osoby s příznakem infekčního onemocnění. Omezuje se pohyb zákonných zástupců a třetích osob uvnitř budovy.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorách školy zakrýt dýchací cesty a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Distanční vzdělávání

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádná opatření KHS nebo plošná opatření MZ) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí aspoň jedné třídy. Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsoben dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční výuku). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání dětí distančním způsobem.

Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat aspoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

Omlouvání nepřítomnosti dětí

Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – ředitel má oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele. Podrobnosti upravuje školní řád konkrétní školy.

Způsob realizace distančního vzdělávání

Off-line vzdělávání

Pojmem off-line vzdělávání je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozených podmínek dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí ( společná hra, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolíí atd. )

Zadávání aktivit při off-line vzdělávání může probíhat písemně, telefonicky, ve speciálních případech i osobně. Výhodou off-line vzdělávání je absence nároku na technické vybavení  a digitální kompetence dětí či rodičů.

 • Škola je povinna poskytovat distančním způsobem vzdělávání v důsledku krizových a mimořádných opatření
 • Dětem budou zadávány pracovní úkoly formou hromadných mailů nebo možností osobního vyzvednutí ve schránce školy

Vzdělávání dětí se SVP

Děti se SVP mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobem vzdělávání.

Jedná se o poradenskou pomoc školy a ŠPZ, o úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, o předmětu speciálně pedagogické péče, o poskytování předškolního vzdělávání dle IVP, o použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, ve využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka. Při vzdělávání dětí se SVP a dětí nadaných je žádoucí maximální uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu odpovídající individuálním možnostem dítěte a případně stupni zdravotního postižení.

Stravování

Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou. Zároveň může zařízení nadále sloužit pro stravování zaměstnanců. Pokud však ze závažných organizačních nebo jiných důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit, může jej přerušit. V obou případech je potřebné informovat zákonné zástupce.

Obecné instrukce

Výskyt COVID 19 v Mateřské škole Cerekvice nad Loučnou diagnostikovaný PCR testem 

 • U pozitivně testovaného dítěte zákonný zástupce neprodleně kontaktuje ředitele MŠ.
 • Pozitivně testovaný zaměstnanec školy neprodleně kontaktuje ředitele MŠ.
 • Na základě pozitivity u dětí a zaměstnanců ředitel kontaktuje KHS Svitavy.
 • Po konzultaci s KHS je v MŠ nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou, dle posledního přímého kontaktu. Tyto děti i zaměstnanci jsou vytrasováni na základě docházky do MŠ a přímého kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
 • Vytrasovaní zaměstnanci a rodiče dětí jsou kontaktováni buď telefonicky nebo SMS z MŠ, že do jejich emailových schránek, které uvedli do kontaktů, dorazí informace z Krajské hygienické stanice a MŠ ohledně dalšího postupu.
 • Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr. Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické komunikace s ním.
 • Zaměstnanci a rodiče dětí musí zajistit odběr na COVID – 19 v termínu, který určí Krajská hygienická stanice.
 • Po ukončení nařízené karantény krajskou hygienickou stanicí a na základě negativního výsledku testu je umožněna docházka dětí do MŠ.

Přerušení provozu MŠ z důvodu nařízené karantény

 • Karanténa je nařízena KHS, pokud přítomní v MŠ byli v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na covid-19. Karanténa je povinná a trvá 5 dní.
 • Do MŠ se mohou vrátit všichni, kteří nemají žádný z příznaků onemocnění, nemusí dokládat žádný test. Pokud se nějaký z příznaků objeví, je nutná návštěva lékaře, který vystaví žádanku na test.
 • Po dobu přerušeného provozu MŠ z důvodu nařízené karantény  jsou všichni strávníci ze stravování odhlášeni, po uplynutí karantény se opět automaticky ke stravování přihlašují.
 • Pokud KHS nařídí uzavření školského zařízení či jeho částí, vystaví MŠ Cerekvice na základě podkladů zaslaných KHS rodičům „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení“ (tiskopis na e Portálu OSSZ).
 • Pokud škola nebo její část nebyla uzavřena, ale karanténa byla nařízena konkrétnímu dítěti, je třeba, aby se rodiče se žádostí o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování obrátili na orgán, který konkrétnímu dítěti nařídil karanténu, tedy na krajskou hygienickou stanici nebo lékaře.